Regulamin

Regulamin sprzedaży i reklamacji Mirfot Artvivadesign M.Klaczek stosowany do umów zawieranych z osobami niebędącymi konsumentami
Regulamin określa zasady korzystania z usług wykonywania wydruków przez firmę Mirfot Artvivadesign M.Klaczek  z siedzibą w Katowicach
[nazywane dalej jako Regulamin].

§ 1
[Definicje]
1. Klient – podmiot prowadzący działalność gospodarczą zlecający wykonanie produktu firmie . MirfotArtvivadesign M.Klaczek [dalej zwany Klientem].
2. Wykonawca – MirfotArtvivadesign M.Klaczek dalej zwana Wykonawcą lub Mirfot_artviva
3. Zlecenie – zamówienie złożone przez Klienta zgodnie z Regulaminem [dalej zwane zamówieniem lub zleceniem].
4. Produkt – usługa określona w zleceniu przez Wykonawcę [dalej zwany produktem lub wydrukiem].
5. Dzień roboczy – każdy dzień z wyjątkiem soboty oraz innych dni wskazanych w art.
1 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. nr 4, poz. 28 ze zm).

§ 2
[Zlecenie]
1. Warunkiem przyjęcia zlecenia jest złożenie kompletnego zamówienia, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienie może być złożone pocztą, kurierem, faksem, pocztą elektroniczną, lub w siedzibie Wykonawcy.
2. Zamówienie uważa się za kompletne, jeżeli podane są w nim wszystkie niezbędne parametry potrzebne do jego realizacji.
3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich
i innych praw osób trzecich. Odpowiedzialność Wykonawcy w powyższym zakresie jest wyłączona.
4. Zamówienie będzie realizowane wyłącznie na podstawie zlecenia podpisanego przez Klienta.
5. Klient może odstąpić od realizacji zamówienia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jeśli jego realizacja nie została rozpoczęta. W przeciwnym przypadku odstąpienie od realizacji może być możliwe jedynie po pokryciu przez Klienta kosztów poniesionych
w związku z przygotowaniem do wykonania zlecenia, a także kosztów pokrywających dotychczas wykonaną części zlecenia.
6. Pliki należy przygotować zgodnie ze specyfikacją techniczną dla danego rodzaju pracy. Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej Wykonawcy Mirfot_artviva

§ 3
[Przygotowanie materiału do druku]
1. Mirfot_artviva wymaga dostarczenia pliku przygotowanego
do druku według specyfikacji, która znajduje się na stronie internetowej Mirfot.pl_artvivadesigne.pl
2. W razie gdyby dostarczony plik wymagał korekty, Wykonawca poinformuje o tym Klienta. Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania korekty. Jeżeli jednak Klient zwróci się o dokonanie korekty przez Wykonawcę, a Wykonawca wyrazi na to zgodę, korekta dokonywana jest odpłatnie za wynagrodzeniem ustalonym w cenniku. Przed wydrukiem Klient ostatecznie potwierdzi faxem lub e-mailem, że wydruk należy wykonać w sposób wskazany w skorygowanym pliku.

Korekta obejmuje:
a) skompresowanie pliku,
b) konwersja kolorystyki na paletę CMYK,
c) dodanie spadów oraz uwzględnienie „bezpiecznego marginesu” dla grafiki oraz tekstów,
d) odtworzenie dowolnego elementu z grafiki rastrowej na wektorową,
e) dopasowanie odpowiedniej rozdzielczości projektu do formatu.

3. Zlecenia zawierające pliki uszkodzone lub nie otwierające się, nie dające się zaimportować, zapisane w nieobsługiwanym formacie, zawirusowane lub niespełniające wymagań do druku nie będą realizowane. O  takim fakcie przedstawiciel firmy Mirfot_artviva poinformuje Klienta niezwłocznie po sprawdzeniu plików. W razie opóźnienia w wykonaniu zlecenia z powyższych przyczyn Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta.
4. Pliki dostarczone do realizacji zlecenia traktowane są jako wersja ostateczna, z zastrzeżeniem korekty zgodnie z ust. 2. Wykonawca musi wstrzymać się z wykonaniem druku do czasu uzyskania od Klienta ostatecznego potwierdzenia. W takim przypadku Wykonawca nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta. W  razie braku informacji ze strony Klienta w terminie 3 dni roboczych, Wykonawca może odstąpić od umowy.
5. Mirfot_artviva nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wydruk na materiałach powierzonych.

§ 4
[Termin realizacji]
1. Terminy realizacji zamówień ustalane są indywidualnie i są ujęte w zleceniu.
2. Termin realizacji zamówienia podawany jest w dniach roboczych lub dacie.
3. Mirfot_artviva zobowiązana jest poinformować Klienta o mogącej wystąpić zmianie terminu realizacji wynikającej z przeszkód technicznych typu awaria, zwłoka w dostawie surowców, brak dostawy mediów oraz innych niezależnych od Wykonawcy przyczyn. W takim przypadku Wykonawca nie jest odpowiedzialny za opóźnienie w wykonaniu zlecenia.
4. Mirfot_artviva zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia jeśli  Klient nie spełnił zobowiązań związanych z wymogami technicznymi materiałów dostarczonych do – Mirfot_artviva lub wprowadził zmiany dotyczące projektu, które uniemożliwiają Wykonawcy wywiązanie się z czasu wykonania zlecenia określonego w kontrakcie. Prawo odstąpienia przysługuje Wykonawcy również zgodnie z §3 ust. 4.

Artviva _Mirfot realizacje zewnętrzne wykonywane na zlecenie klienta ,opowiedzialność za montaż jest tylko do zamówionego materiału i nie ponosi odpowiedzialności za czynniki zewnętrzne (mury, rusztowania ,gipsy,gzymsy ,oraz inne niezależne od struktury działania firmy Artviva_Mirfot )

§ 5
[Ceny]
1. Ceny opublikowane w cenniku Mirfot_artviva . są cenami brutto
2.
3. Istnieje możliwość negocjacji cen przy dużych nakładach lub zleceniach nietypowych.

§ 6
[Płatności]
1. Podstawową formą płatności jest przedpłata.
2. Szczegóły płatności ustalane są w poszczególnych zamówieniach.
3. Do 500,00 PLN wartości zamówienia netto istnieje możliwość zapłaty gotówką przy odbiorze.
4. Powyżej 500,00 PLN zamówienia klient wpłaca przelewem na konto lub gotówką w kasie firmy 50% wartości zamówienia brutto w dniu podpisania zlecenia, pozostałą część wpłaca gotówką lub przelewem najpóźniej w chwili odbioru zamówienia.
§ 7
[Odbiór]
1. Zrealizowane zlecenia należy odebrać w siedzibie Wykonawcy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie do 3 dni od daty zakończenia realizacji zamówienia.
2. Za każdy następny dzień przechowywania produktu zostanie naliczona zryczałtowana opłata w wysokości 50,00 PLN netto dziennie za każdy element.
3. Na prośbę klienta istnieje możliwość wysyłki towaru firmą kurierską, na koszt
i ryzyko Klienta.

§ 8
[Zasady i sposoby dokonywania reklamacji wykonanych usług]
1. Po odbiorze i stwierdzeniu wad lub nieprawidłowości w odebranym produkcie Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji na adres
2. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku zapłaty wynagrodzenia.
3. Warunki zgłoszenia reklamacji:
a) zgłaszając reklamację Klient powinien posługiwać się numerem rachunku faktury lub dokumentem WZ dotyczącym zlecenia, które chce zareklamować,
b) każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności i powód reklamacji,
c) klient powinien dostarczyć wadliwy produkt, którego reklamacja dotyczy w ilości podanej w  piśmie reklamacyjnym, gdyż stanowi to podstawę do rozpoczęcia procesu reklamacyjnego,
d) każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
1. Roszczenia wynikające z reklamacji.
Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje do nieodpłatnej wymiany lub naprawy produktu według swojego uznania. W razie gdyby wykonanie powyższych czynności narażało Wykonawcę, na znaczne niedogodności może on zwolnić się
z odpowiedzialności przez zapłatę kwoty w wysokości różnicy pomiędzy produktem pełnowartościowym a produktem wadliwym.
1. Odmowa reklamacji.
Mirfot_artviva zastrzega sobie prawo odmowy reklamacji danej usługi
w szczególności jeśli:
a) wymienione w ust. 3 wymogi nie zostaną w części lub całkowicie spełnione przez Klienta,
b) reklamacja dotyczy produktu lub jego części składowej, która została wadliwie wykonana lub niekompletnie dostarczona do -Mirfot_artviva przez osoby trzecie związane z realizacją zlecenia, a nie będące bezpośrednim podwykonawcą związanym z Mirfot_artviva na których jakość wykonania Mirfot_artviva nie miała bezpośredniego wpływu,
c) reklamacja dotyczy uszkodzeń mechanicznych produktu w czasie jego transportu, który miał miejsce poza Mirfot_artviva przez osoby trzecie, włączając firmy transportowe których polisy zabezpieczenia materiałów w czasie transportu są określone indywidualnymi postanowieniami i regulaminami określającymi zasady transportu otrzymanych materiałów,
d) uszkodzenia produktu nie są następstwem wady tkwiącej w produkcie lub w wykonaniu usługi.
e) wydruk prac na materiale powierzonym, którego charakterystyka nie została przedstawiona Wykonawcy, a uniemożliwiała prawidłowe wykonanie Produktu, albo którego specyfika nie pozwala na prawidłowe wykonanie Produktu – mimo polecenia wykonania zlecenia przez Klienta.
1. Terminy zgłoszenia i rozpatrzenia reklamacji:
a) reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu odbioru produktu, w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 16:00. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
b) reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od jej prawidłowego
i kompletnego zgłoszenia.
1. Wyłączenie odpowiedzialności:
Mirfot_Artvivadesigne M.Klaczek . nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
a) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Mirfot_artviva
b) wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta a zawierających błędy techniczne,
c) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści,
d) opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych,
e) opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy np. przerw w dostawie energii elektrycznej, awarii maszyny drukującej itp.,
f) opóźnienia w czasie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta.

§ 9
[postanowienia końcowe]
1. Wykonawca oświadcza, iż posługuje się niniejszym Regulaminem w postaci elektronicznej, który jest stale udostępniany na stronie internetowej Wykonawcy: www.mirfot.pl oraz artvivadesigne.pl .reklamakatowice.com.pl

Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Wykonawcy   W razie zmiany Regulaminu Klient, którego zamówienie nie zostało jeszcze wykonane – ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

Zespół
artvivadesigne.pl mirfot.pl